Bine aţi venit. Welcome.


luni, 25 octombrie 2010

Cele 10 porunci, Cele 9 porunci, Cele 9 Fericiri, Tatăl nostru, Crezul, Darurile Sf. Duh, păcatele, milostenia.     CELE ZECE PORUNCI DUMNEZEIEŞTI

    1.   Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.
    2.   Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, să nu te închini lor, nici să slujeşti lor.
    3.   Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
    4.   Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte pe ea.
    5.   Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.
    6.   Să nu ucizi.
    7.   Să nu fii desfrânat.
    8.   Să nu furi.
    9.   Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
  10.   Să nu doreşti nimic din ce este al aproapelui tău.

     CELE NOUĂ PORUNCI BISERICEŞTI

  
  1.   Să participăm la Sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare.
    2.   Să ţinem toate posturile de peste an.
    3.   Să cinstim pe slujitorii Sfântului Altar.
    4.   Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, cel puţin o dată pe an, în Postul Sfintelor Paşti.
    5.   Să nu citim cărţi eretice.
    6.   Să ne rugăm pentru toţi oamenii, mai întâi pentru înalţii ierarhi, pentru preoţi şi călugări, apoi pentru conducătorii statului, pentru toţi semenii noştri. Să ne rugăm şi pentru cei răposaţi în credinţa ortodoxă.
    7.   Să ţinem posturile pe care le-ar orândui episcopul sau mitropolitul locului, în vreme de primejdii, de boală sau de necazuri.
    8.   Să nu răpim averile şi banii bisericii; să nu înstrăinăm, nici să folosim în alte scopuri lucrurile bisericeşti şi nici bunurile bisericii.
    9.   Să nu facem nunţi, ospeţe sau alte petreceri, în timpul posturilor.   

Cele 9 Fericiri :                                   (Matei 5: 3-12)

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Impărăţia Cerurilor .
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curati cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniti pentru dreptate, ca a lor este Împăraţia Cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastra, minţind, din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voatră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
                                            
Tatăl nostru


Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împaratia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea nostră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Crezul sau Simbolul credintei


Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atotiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.
Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara, si S-a facut om.
Si s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat.
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si s-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece vii si mortii, a Carui Imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, Care de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, intru iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa fie. Amin
   
     DARURILE SFÂNTULUI DUH

    1.   Darul înţelepciunii.
    2.   Darul înţelegerii tainelor şi a voii lui Dumnezeu.
    3.   Darul sfatului pentru preamărirea lui Dumnezeu şi mântuirea noastră.
    4.   Darul puterii în credinţă, împotriva greutăţilor şi ispitelor.
    5.   Darul cunoştinţei sau al ştiinţei valorii bunurilor vremelnice şi al celor veşnice.
    6.   Darul dreptei credinţe şi al evlaviei.
    7.   Darul temerii de Dumnezeu.

     PĂCATELE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

    1.   Necredinţa şi împotrivirea până la moarte la adevărul dumnezeiesc.
    2.   Lepădarea de Hristos şi de Biserica Lui (apostazia).
    3.   Încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu, care te face să săvârşeşti neîncetat păcate, socotind că Dumnezeu te va ierta.
    4.   Deznădejdea în bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu.
    5.   Nepocăinţa până la moarte şi nesocotirea darurilor lui Dumnezeu.
    6.   Pizmuirea aproapelui pentru harul dumnezeiesc primit şi faptele bune săvârşite.
     
     PĂCATELE DE CĂPETENIE

    1.   Mândria.
    2.   Iubirea de arginţi (de avuţii).
    3.   Desfrânarea.
    4.   Lăcomia.
    5.   Pizma sau invidia.
    6.   Mânia.
    7.   Lenea.

     PĂCATELE STRIGĂTOARE LA CER

    1.   Uciderea (şi avortul).
    2.   Sodomia, adică desfrâul împotriva firii.
    3.   Oprirea plăţii lucrătorilor.
    4.   Asuprirea văduvelor şi orfanilor.
    5.   Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.

     FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETEŞTI

    1.   A îndrepta pe cel ce greşeşte.
    2.   A învăţa pe cel neştiutor.
    3.   A da sfat bun celui ce stă la îndoială.
    4.   A ne ruga pentru aproapele nostru.
    5.   A mângâia pe cei întristaţi.
    6.   A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii la răbdare, când sunt asupriţi.
    7.   A ierta pe cei ce ne-au greşit.

     FAPTELE MILOSTENIEI TRUPEŞTI

    1.   A sătura pe cel flămând.
    2.   A da de băut celui însetat.
    3.   A îmbrăca pe cel gol.
    4.   A primi în casă pe cel străin.
    5.   A cerceta pe cel bolnav.
    6.   A cerceta pe cel din închisoare.
    7.   A îngropa pe cel mort.

                                                                

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu